Produkty

Nasze produkty wytwarzane są z najwyższej jakości surowców, potwierdzonych niezbędnymi certyfikatami. Starannie dobrane składniki, w połączeniu z nowoczesną technologią, pozwalają na osiągnięcie asortymentu na najwyższym poziomie jakościowym. W trosce o utrzymanie światowych standardów przeprowadzamy w naszym Laboratorium: testy, pomiary i analizy, które umożliwiają dostosowanie naszych produktów do najwyższych wymagań i potrzeb rynkowych. Zapraszamy do zapoznania się z poszczególnymi produktami w naszej ofercie handlowej.

Tonery

(JetWorld, Cartridge Web)

Tusze

(JetWorld, Wox)

Airbag

Folie do faksów

Komponenty
do regeneracji

(chipy, bębny (OPC),
tonery w workach i butelkach,
listwy zbierające, listwy podające,
osłony transportowe, plomby transportowe,
wałki podające, elektrody ładujące PCR)

Gwarancja

Na mocy treści Art. 558 Kodeksu Cywilnego, THI nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towarów. Stosowanie naszych produktów nie wyłącza prawnej odpowiedzialności producentów drukarek za wadliwość urządzeń. Postanowienia umowne, wyłączające odpowiedzialność sprzedawcy, pomimo wadliwości urządzenia wynikającej z winy sprzedawcy, są sprzeczne z przepisami Ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz Dyrektywy Rady Unii Europejskiej 93/13/EWG z dnia 5.04.1993 r. Zgodnie z Art. 14 ust. 4 ustawy o sprzedaży konsumenckiej: Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

 

Tonery marki JetWorld  i CartridgeWeb zakupione po 01.01.2018r. objęte są DOŻYWOTNIĄ gwarancją.

Tonery marki Assima objęte są 12-miesięczna gwarancją.

Tusze marki JetWorld i WOX zakupione po 01.01.2018r. objęte są DOŻYWOTNIĄ gwarancją.

Pozostałe komponenty do regeneracji oraz produkty objęte są gwarancją
6-miesięczną.

Gwarancja nie obejmuje

 

1. Produktów innych producentów

2. Produktów wyeksploatowanych:

– tonery i wkłady atramentowe zużyte w 70% i więcej,

3. Produktów uszkodzonych mechanicznie poprzez:

– naruszenie plomb gwarancyjnych,

– ingerencję osób nieuprawnionych,

– podejmowane próby napraw.

4. Produktów, których okres gwarancji minął.

5. Produktów których wada jest spowodowana:

– użyciem materiału eksploatacyjnego innego producenta, tj. modułów bębna używanych z zamiennymi tonerami innych producentów,

– aktywną usługą HP+ która nie pozwala na działanie tonerów zamiennych w urządzeniach.

Gwarancja nie przysługuje kupującemu, jeśli w dacie zgłoszenia wady towaru, zalega z płatnością za okres powyżej 21 dni od daty płatności. Gwarancja może zostać przywrócona, jeżeli w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wady, kupujący ureguluje przeterminowane zaległości. Termin rozpatrzenia reklamacji biegnie od dnia uregulowania przeterminowanych należności.

Rozpatrywanie reklamacji

 

1. Termin rozpatrywania reklamacji wynosi do 14 dni roboczych.

2. THI dołoży wszelkich starań, aby ustosunkowanie się do zgłoszenia reklamacyjnego nastąpiło w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych. Jeśli z przyczyn niezależnych od THI zachowanie terminu jest niemożliwe, zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji.

3. Uznając reklamację za zasadną THI zastrzega sobie prawo do wyboru sposobu zadośćuczynienia roszczeń wynikających z reklamacji.  W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, THI wymieni towar na wolny od wad lub wystawi korektę faktury.

4. Standardową praktyką zadośćuczynienia roszczeń wynikających z reklamacji będzie wystawienie faktury korygującej na reklamowany produkt. THI zastrzega sobie prawo do nieoferowania tego rodzaju zadośćuczynienia w szczególnych przypadkach i podjęcia decyzji o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji zgodnie z pkt 3.

Zwrot towaru

 

1. Produkty podlegają zwrotowi w przypadku, gdy doszło do pomyłki ze strony opiekuna handlowego lub pracownika firmy THI.

2. Zwroty dokonywane w przypadkach innych niż wskazane w pkt 1 możliwe są tylko za zgodą Kierownika Działu Handlowego.

3. Zwroty dokonywane w przypadkach innych niż wskazane w pkt 1 muszą być wcześniej omówione i uzgodnione z opiekunem handlowym drogą mailową lub pisemną.

4. Na formularzu reklamacyjnym należy dopisać: „uzgodnione z opiekunem handlowym”.

5. Zwracany towar powinien być nieużywany, zapakowany w fabryczne opakowania nieposiadające żadnych naklejek oraz opisów nienależących do THI.

6. Opakowanie towaru jak i towar nie mogą być uszkodzone.

7. Koszty zwrotu towaru w przypadkach określonych w pkt 2 w szczególności koszty transportu i zabezpieczenia towaru pokrywane są przez zwracającego.

8. W przypadku, gdy zwrot towaru następuje po upływie 14 dni roboczych od dnia wystawienia faktury Vat, THI uprawnione jest do naliczenia opłaty administracyjnej w wysokości 10% wartości netto zwracanego towaru, ale nie mniej niż 30 zł netto. Opłata administracyjna zostanie umieszczona na oddzielnej fakturze sprzedaży.

9. Po oględzinach towaru i akceptacji zwrotu, dokument opłaty administracyjnej wystawia opiekun handlowy na polecenie Działu Reklamacji.

10. Zwrotowi nie podlegają produkty, które zostały dostarczone do klienta na specjalne zamówienie.

11. THI zastrzega sobie prawo do odmówienia zwrotu towaru, kiedy okres od momentu zakupu do zwrotu jest na tyle długi, że w istotny sposób mógł wpłynąć na zmianę właściwości i obniżenie jakości towaru.

 

W myśl art. 1 oraz art. 6 ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U nr 22, poz. 271 ze zm.) prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa sprzedającego lub usługodawcy albo umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 10 dni dotyczy konsumentów. Definicja konsumenta zamieszczona jest w art. 221 kodeksu cywilnego, zgodnie z którą za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.